Doplňujúce informácie

Obmedzenia pre spojenia a limity transakcií

Počas bežnej prevádzky

Počas bežnej prevádzky môžu mať registrátori až do 100 súbežných spojení na systém EPP. Priepustnosť príkazov nie je štandardne obmedzená, čo znamená, že server bude odpovedať na príkazy okamžite (akonáhle je príkaz spracovaný a odpoveď pripravená).

Výnimkou k vyššie uvedenému je prípad doménového príkazu <create>, pri ktorom je výsledkom chyba 2302 “object exists” (objekt existuje), kedy bude odpoveď na každý ďalší takýto príkaz daného Registrátora pozdržaná o 2 sekundy. Táto zásada slúži na zníženie prevádzkového dopadu “odchytávania” na registračný systém.

Počas kritickej prevádzky

SK-NIC môže uplatniť limity na počet súbežných pripojení, dostupných pre jednotlivých registrátorov. Počas týchto období sa štandardne uplatnia nasledovné obmedzenia:

  • Maximálny počet súbežných pripojení pre jedného registrátora: 20 súbežných pripojení
  • Maximálna priepustnosť na jedno spojenie: 5 doménových príkazov za sekundu (bez limitu pre ostatné príkazy)

Obdobia, počas ktorých sa budú uplatňovať vyššie uvedené obmedzenia, budú komunikované prevádzkovým kontaktom registrátorov.

Poznámka

Tieto limity môžu byť priebežne upravené a informácie o nich bude komunikovaná.

Dopad na zreťazené spracovanie

Registrátori môžu dosiahnuť malé zvýšenie výkonu prostredníctvom zreťazeného spracovania (pozri RFC 5734, kapitola 3). Počas kritickej prevádzky platia obmedzenia ako sú uvedené vyššie. Vďaka takémuto spôsobu implementácie, príkazy, ktoré sa reťazia, sa ukladajú do medzipamäte vo fronte klientom odoslaných príkazov a server ich spracuje (v poradí, v akom ich prijal) s uplatnením vyššie uvedeného pravidla.

To znamená, že ak maximálna priepustnosť je 5 príkazov za sekundu, registrátor pošle 200 príkazov <create> v jednej dávke, minimálny čas, potrebný na spracovanie všetkých 200 príkazov bude 200 / 5 = 40 sekúnd.

Poznámka

Registrátori by sa mali vyhnúť prílišnému reťazeniu príkazov, aby nedosiahli hranicu nečinnosti spojenia (popísané nižšie). Ak nastane takáto situácia, spojenie sa preruší a všetky nespracované príkazy budú stratené.

Vypršanie spojenia (timeout)

Systém ukončí nečinné spojenie, ak nie je prijatý príkaz po dobu viac ako 300 sekúnd. Registrátori môžu využiť príkaz , aby udržali spojenie aj na dlhšiu dobu. Majte na pamäti, že je potrebné snažiť sa vyhnúť dosiahnutiu limitu vypršania (viď vyššie).

Logovanie transakcií a podávanie správ (reportovanie)

Všetky „zmenové“ príkazy sú zapisované do log súboru. Zmenové príkazy sú <create>, <renew>, <update>, <delete> a <transfer>. Systém zaznamenáva čas a dátum prijatia príkazu, registrátora, ktorý daný príkaz zadal, požiadavku a jej kódový zápis, výsledný kód a správu. Všetky príkazy, či už úspešné alebo neúspešné, sú zapisované do log súboru.

Registrátori majú prístup do log súboru svojho účtu prostredníctvom Registrátorskej konzoly. Prezeranie log súborov umožňuje filtrovať podľa príkazu, typu objektu, ID objektu (Doména, názov hostu, ID kontaktu), podľa výsledného kódu a časovej pečiatky.

Dopytové príkazy (<check>, <info>, <poll op=“req”>) a príkazy pre spojenie (<login>, <logout> a <hello>) nie sú zaznamenávané v log súbore kvôli veľkému objemu tohto typu dopytov (najmä dopyty <check>).

Návratové kódy a správy

Všeobecné návratové kódy

Objekt Kód Systémová správa Vysvetlenie chybového kódu v rôznych situáciách
Pre všetky objekty 1000 Command completed successfully Príkaz bol úspešne dokončený
Pre všetky objekty 1001 Command completed successfully; action pending Príkaz bol úspešne dokončený, akcia však čaká
Pre všetky objekty 1300 Command completed successfully; no messages Príkaz bol úspešne dokončený, bez ďalších správ
Pre všetky objekty 1301 Command completed successfully; ack to dequeue Príkaz bol úspešne dokončený, späť do vyradenia z fronty
Pre všetky objekty 1500 Command completed successfully; ending session Príkaz bol úspešne dokončený, relácia sa ukončuje
Pre všetky objekty 2000 Unknown command Neznámy / nerozoznaný príkaz
Pre všetky objekty 2001 Command syntax error Príkaz je známy, ale obsahuje chybu v syntaxe
Pre všetky objekty 2400 Command failed Nastala interná chyba