Základný postup správy EPP

Predpoklady

Štúdium EPP protokolu systému SYDORA

Systém SYDORA poskytuje na správu domén EPP rozhranie, t.j. rozhranie pre automatizovanú komunikáciu, založené na protokole EPP. Toto rozhranie je založené na RFC štandarde, preto je potrebné si podľa možnosti naštudovať najmä RFC 5730 a 5734. Keďže RFC štandard je rámcový a na lokálne použitie sa spravidla upravuje, systém SYDORA má takisto implementované svoje špecifiká. Tieto špecifiká sú v EPP dokumentácii systému SYDORA, ktorá je k dispozícii v príslušnej časti webového sídla SK-NIC.

Implementácia klienta na strane Registrátora

Registrátor musí mať správne neimplementovaného klienta používajúceho rozhranie EPP systému SYDORA, ktorého je potrebné nastaviť podľa EPP dokumentácie. Implementácia klienta je na Registrátorovi, v závislosti od potrieb jeho systémov.

Testovacia prevádzka

SK-NIC poskytuje prostredie pre testovanie prevádzky a hodnotenie, aby umožnila registrátorom vyvíjať a testovať klientske aplikácie. Tento systém je identický s produkčným registrom, používa však inú databázu. Registrátori môžu tento systém využívať na testovanie svojich klientskych implementácií bez obáv, že ovplyvnia produkčný registračný systém. Registrátori si môžu vytvárať viaceré prihlasovacie účty v Testovacom systéme cez Registrátorskú konzolu.

Prístup na EPP server sa zriaďuje cez TCP rozhranie (s TLS zabezpečením) na adrese epp.test.sk-nic.sk, na porte 700 a nie je obmedzený na definované IP adresy. Verzia Registrátorskej konzoly pre Testovací systém je dostupná tu: https://registrar-console.test.sk-nic.sk/

Testovacia služba Whois je dostupná na whois.test.sk-nic.sk, port 43.

Poznámka

Registrátori majú otestovať znalosť základných registrátorských činiostí v rozsahu:

  • Vytvoriť, zmeniť údaj(e) a zmeniť Držiteľa pre aspoň jednu Doménu
  • Vytvoriť a vymazať aspoň jednu ďalšiu Doménu
  • Vytvoriť aspoň jeden menný server
  • Vytvoriť a zmeniť údaj(e) aspoň jedného Používateľa (kontakt)
  • Vytvoriť a vymazať aspoň jedného ďalšieho Používateľa (kontakt)

Aj keď SK-NIC si bude priebežne pozerať úspešnosť rôznych testov, úspešnosť zvládnutia testu však nie je podmienkou na využívanie EPP v produkčnej prevádzke. Zároveň sa zásadne odporúča používať fiktívne údaje správnom tvare a na správnom mieste, aby bolo možné odhaliť prípadné nesprávne vypĺnania dátových polí. Všetci registrátori majú okamžitý prístup do produkčného prostredia, hneď ako je ich prihlasovací účet do tohto prostredia aktivovaný.

Testovacie účty

Každý Registrátor, ktorý má prístup do Registrátorskej konzoly už má vytvorený svoj testovací EPP účet, pričom login do EPP (<clID>) je ID Registrátora a heslo si je možné zobraziť prípadne zmeniť v Registrátorskej konzole v časti Heslá

Produkčná prevádzka

Prístup na produkčný EPP server sa zriaďuje cez TCP rozhranie (s TLS zabezpečením) na adrese epp.sk-nic.sk, na porte 700. Verzia Registrátorskej konzoly pre Produkčný systém je dostupná tu: https://registrar-console.sk-nic.sk/

Pre správne fungovanie EPP v produkčnej prevadzke je potrebné aby Registrátor povolil svoje IP adresy v registratorskej konzole: Nastavenie -> Obmedzenie IP.

Poznámka

SK-NIC si vyhradzuje právo zakázať Registrátorom využívať EPP rozhranie.