Rozšírenia

EPP systém SK-NIC podporuje niekoľko rozšírení. Ich zoznam je uvedený nižšie.

Príkaz pre zistenie informácií o Doméne

Ak má Doména stav „Vymazávaná: Ochranné obdobie“, EPP kód odpovede na príkaz <info> je rozšírený o špeciálny popis tohto stavu. Príklad odpovede je uvedený nižšie.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<epp
	xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
	<response>
		<result code="1000">
			<msg>Command completed successfully</msg>
		</result>
		<resData>
			<domain:infData
				xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
				<domain:name>example.sk</domain:name>
...
			</domain:infData>
		</resData>
		<extension>
			<rgp:infData
				xmlns:rgp="urn:ietf:params:xml:ns:rgp-1.0">
				<rgp:rgpStatus s="redemptionPeriod" />
			</rgp:infData>
		</extension>
		<trID>
			<clTRID>ABC-12345</clTRID>
			<svTRID>54322-XYZ</svTRID>
		</trID>
	</response>
</epp>

Príkaz pre Obnovenie Domény

Ak je Doména v stave „Vymazávaná: Ochranné obdobie“, okrem bežného predĺženia registračného obdobia <renew> je ju možné aj obnoviť s použitím rozšíreného príkazu <update>. Nižšie je uvedený príklad.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<epp
	xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
	<command>
		<update>
			<domain:update
				xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
				<domain:name>example.sk</domain:name>
				<domain:chg />
			</domain:update>
		</update>
		<extension>
			<rgp:update
				xmlns:rgp="urn:ietf:params:xml:ns:rgp-1.0">
				<rgp:restore op="request" />
			</rgp:update>
		</extension>
		<clTRID>ABC-12345</clTRID>
	</command>
</epp>

SK-NIC v súčasnosti nevyžaduje od registrátorov, aby zasielali „správu o obnovení“ ako súčasť obnovenia.

Príkaz pre DNSSEC

Poznámka

Toto rozšírenie zatiaľ nie je podporované.

Príkaz pre Poplatok

Rozšírenie Poplatok sa môže použiť na zistenie poplatkov, súvisiacich s danou transakciou pre Doménu. Toto rozšírenie je popísanú tu:

http://tools.ietf.org/html/draft-brown-epp-fees-02

Použitie rozšírenia Poplatok pre prémiové Domény

SK-NIC aktuálne neposkytuje prémiové domény.

Použitie rozšírenia Poplatok pre štandardné Domény

Od registrátorov sa v súčasnosti neočakáva používanie tohto rozšírenia pre Domény so štandardnou cenou, ale možné to je.

Ak Doména podlieha akciovej zľave, potom táto zľava musí byť vzatá do úvahy pri výpočte poplatku pri zadávaní príkazu <create>.

Podporované popisy poplatkov a doménové triedy

Server podporuje nasledovné hodnoty pre “popisný” atribút elementov <fee:fee>:

Hodnota Popis
“Application Fee” Poplatok účtovaný navyše k registračnému poplatku pre Domény. Aktuálne nepoužívaný.
“Registration Fee” Poplatok, účtovaný počas prvého roka od zaregistrovania.
“Renewal Fee” Poplatok, účtovaný za všetky roky, nasledujúce po prvom roku od zaregistrovania.
“Restore Fee” Poplatok, účtovaný za obnovu Domény v Ochrannom období po exspirácii.

V odpovediach <check> a <info> používa server nasledovné hodnoty pre element <fee:class>:

Trieda Popis
standard Doména má štandardnú cenu
premium Doména má neštandardnú prémiovú cenu. Aktuálne nepoužívané.

Príkaz pre identifikáciu osoby

Toto rozšírenie sa používa na rozlíšenie právnej formy Používateľa, a to najmä z dôvodu ochrany osobných údajov. Pri fyzickej osobe (konštanta “PERS”) sa udáva dátum narodenia a pri právnickej osobe, fyzickej osobe - podnikateľovi (konštanta “CORP”) sa udáva identifikačné číslo organizácie. Pre slovenské právnické osoby sa tu uvádza IČO, pre zahraničné právnické osoby ekvivalent z príslušného oficiálneho registra. Dátum narodenia sa pri fyzických osobách zadáva v tvare RRRR-MM-DD, napríklad 1987-01-01. Dátum narodenia nie je povinný údaj, ale pre presnejšiu identifikáciu Používateľa a najme pre preukázanie nároku k Doméne odporúčame tento údaj vyplniť.

Poznámka

Formát dátumu sa bude v budúcnosti meniť na slovenský formát.

Príklad rožšírenia

  <extension>
   <skContactIdent:create
    xmlns:skContactIdent="http://www.sk-nic.sk/xml/epp/sk-contact-ident-0.1">
   <skContactIdent:legalForm>CORP</skContactIdent:legalForm>
   <skContactIdent:identValue>
    <skContactIdent:coprIdent>1234567890</skContactIdent:coprIdent>
   </skContactIdent:identValue>
   </skContactIdent:create>
  </extension>

Viac na <create> pre Používateľa (kontakt)

Doplňujúce kontaktné informácie

Toto rozšírenie poskytuje bližšie kontaktné informácie o objekte. Jeho hlavným cieľom je doplnenie funkčnej doručovacej adresy spĺňajúcej podmienky podľa Pravidiel pre kontakty, ktoré príslušnú podmienku nespĺňajú. Celú dokumentáciu tohto rozšírenia najdete na epp-auxcontact-extension.