EPP príkazy

Príkaz <login>

Príkaz <login> sa používa na vytvorenie a overenie spojenia so serverom EPP. Príkaz je totožný s definíciou v RFC. Príkaz <login> musí byť odoslaný na server pred akýmkoľvek iným príkazom EPP. Spojenie so serverom EPP je ukončené príkazom <logout>.

 • Prvok <clID>, ktorý obsahuje ID Registrátora.
 • Prvok <PW>, ktorý obsahuje heslo Registrátora, pričom veľké a malé písmená sa rozlišujú.
 • Voliteľný prvok <newPW>, ktorý obsahuje nové heslo použiteľné pre nasledovné prihlásenie.
 • Prvok <options>, ktorý obsahuje podradené prvky.
  • Prvok <version> , ktorý identifikuje verziu protokolu použitú pre príkaz či prebiehajúce spojenie servera. Podporovaná verzia je 1.0.
  • Prvok <lang>, ktorý určuje jazykovú verziu textu odozvy, ako aj samotného príkazu alebo prebiehajúceho spojenia so serverom EPP.
 • Prvok <svcs> obsahuje:
  • Prvky <objURI> , ktoré obsahujú menný priestor v tvare URI (URI namespace) predstavujúci objekty, ktoré majú byť použité počas spojenia. Podporované objekty: domain, contact, Host.
  • Voliteľný prvok <svcExtension>, ktorý obsahuje prvky epp:extURI identifikujúce rozšírenia objektov v rámci spojenia so serverom.

Príklad príkazu <login>:

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
  <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
   <command>
    <login>
     <clID>ClientX</clID>
     <pw>foo-BAR2</pw>
     <newPW>bar-FOO2</newPW>
     <options>
      <version>1.0</version>
      <lang>en</lang>
     </options>
     <svcs>
      <objURI>urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0</objURI>
      <objURI>urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0</objURI>
      <objURI>urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0</objURI>
      <svcExtension>
       <extURI>http://www.sk-nic.sk/xml/epp/sk-contact-ident-0.2</extURI>
      </svcExtension>
     </svcs>
    </login>
    <clTRID>ABC-12345</clTRID>
   </command>
  </epp>

Príklad odpovede na <login>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <response>
  <result code="1000">
   <msg>Command completed successfully</msg>
  </result>
  <trID>
   <clTRID>ABC-12345</clTRID>
   <svTRID>54321-XYZ</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

Príkaz <logout>

Príkaz < logout > je totožný s definíciou v RFC. Príkaz <logout> sa používa na ukončenie spojenia s EPP serverom. Po prijatí tohto príkazu EPP server odpovie a preruší spojenie s klientom.

<logout> musí byť zadaný ako prázdny prvok a nesmie obsahovať žiadne podradené prvky.

Príklad príkazu <logout>:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <command>
  <logout/>
  <clTRID>ABC-12345</clTRID>
 </command>
</epp>

Príklad odpovede na <logout>:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
  <result code="1500">
   <msg>
    Command completed successfully; ending session
   </msg>
  </result>
  <trID>
   <svTRID>118073</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

Príkaz <hello>

Príkaz <hello> je totožný s definíciou v RFC. Príkaz <hello> musí byť prázdny a nesmie obsahovať žiadne podradené prvky. EPP server reaguje na príkaz <hello> alebo na úspešné pripojenie EPP servera s klientom vrátením odpovede <greeting>. Odpoveď <greeting> sa skladá z:

 • Prvku <svID>, ktorý obsahuje názov EPP servera.
 • Prvku <svDate>, v ktorom sa uvádza aktuálny dátum a čas servera.
 • Prvku <svcMenu>, ktorý identifikuje služby podporované EPP serverom:
  • Prvok <version>, ktorý identifikuje verziu protokolu podporovanú EPP serverom. Aktuálna podporovaná verzia je 1.0. V budúcnosti môže server podporovať aj viac verzií, prvok preto môže mať viac výskytov.
  • Jeden alebo viac prvkov <lang>, ktoré obsahujú identifikátory jazykovej verzie textovej odozvy, ktoré EPP server pozná. Hodnota jazyka má štruktúru definovanú podľa dokumentu [RFC4646].
  • Prvky <objURI>, ktoré obsahujú menný priestor v tvare URI pre objekty, ktorých používanie je serverom podporované.
  • Voliteľný prvok <svcExtension>
   • Prvky <extURI>, ktoré obsahujú menný priestor v tvare URI pre objekty, ktorých používanie je serverom podporované.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <hello/>
</epp>

Odpoveď <greeting> sa posiela v dvoch prípadoch - 1. keď sa vytvorí spojenie a 2. na príkaz <hello>.

Príklad odpovede na <greeting>:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <greeting>
  <svID>Example EPP server epp.example.com</svID>
  <svDate>2000-06-08T22:00:00.0Z</svDate>
  <svcMenu>
   <version>1.0</version>
   <lang>en</lang>
   <lang>sk</lang>
   <objURI>urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0</objURI>
   <objURI>urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0</objURI>
   <objURI>urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0</objURI>
   <svcExtension>
    <extURI>http://www.sk-nic.sk/xml/epp/sk-contact-ident-0.2</extURI>
   </svcExtension>
  </svcMenu>
  <dcp>
   <access><all/></access>
   <statement>
    <purpose><admin/><prov/></purpose>
     <recipient><ours/><public/></recipient>
    <retention><stated/></retention>
   </statement>
  </dcp>
 </greeting>
</epp>

Príkaz <poll>

Príkaz poll sa používa na zobrazenie a získanie notifikácií z fronty servera.

Príkaz <poll-op=“req”>

Príkaz sa používa pre ziskanie najstaršej správy z fronty.

Príklad príkazu <poll-op=“req”>:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
  <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
   <command>
    <poll op="req"/>
    <clTRID>ABC-12345</clTRID>
   </command>
  </epp>

Príklad odpovede na tento <poll-op=“req>:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
  <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
   <response>
    <result code="1301">
     <msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
    </result>
    <msgQ count="5" id="12345">
     <qDate>2000-06-08T22:00:00.0Z</qDate>
     <msg>Transfer requested.</msg>
    </msgQ>
    <resData>
     <obj:trnData
     xmlns:obj="urn:ietf:params:xml:ns:obj-1.0">
      <obj:name>example.com</obj:name>
      <obj:trStatus>pending</obj:trStatus>
      <obj:reID>ClientX</obj:reID>
      <obj:reDate>2000-06-08T22:00:00.0Z</obj:reDate>
      <obj:acID>ClientY</obj:acID>
      <obj:acDate>2000-06-13T22:00:00.0Z</obj:acDate>
      <obj:exDate>2002-09-08T22:00:00.0Z</obj:exDate>
     </obj:trnData>
    </resData>
    <trID>
     <clTRID>ABC-12345</clTRID>
     <svTRID>54321-XYZ</svTRID>
    </trID>
   </response>
  </epp>

Príkaz <poll-op=“ack”>

Príkaz sa používa pre potvrdenie správy, ktorá je následne z fronty odstranená.

Príklad príkazu <poll-op=“ack”>:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
  <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
   <command>
    <poll op="ack" msgID="12345"/>
    <clTRID>ABC-12346</clTRID>
   </command>
  </epp>

Príklad odpovede na tento <poll-op=“ack>:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
  <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
   <response>
    <result code="1000">
     <msg>Command completed successfully</msg>
    </result>
    <msgQ count="4" id="12345"/>
    <trID>
     <clTRID>ABC-12346</clTRID>
     <svTRID>54322-XYZ</svTRID>
   </trID>
   </response>
  </epp>

Príkaz <check>

Príkaz <check> je totožný s definíciou v RFC. Príkaz <check> sa používa na overenie dostupnosti jednotlivých objektov v systéme.

<check> pre Doménu

Príkaz <check> sa v tomto prípade používa na zistenie, či sa Doména nachádza v Registri, čím ponúka nápovedu k tomu, či je vybranú Doménu možné zaregistrovať. Príkaz <check> musí v tomto prípade obsahovať jeden alebo viac prvkov <domain:name>, v ktorých sú uvedené plne kvalifikované názvy Domén na overenie (t.j. v tvare “názov.sk”). Doména ako taká nemusí v systéme existovať, ale môže byť nedostupná napr. kvôli zablokovaniu príslušného reťazca alebo na základe súdneho príkazu.

Príklad príkazu <check> pre Doménu:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='no'?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <command>
  <check>
   <domain:check xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
    <domain:name>test.sk</domain:name>
    <domain:name>next.sk</domain:name>
   </domain:check>
  </check>
  <clTRID>ABC-12345</clTRID>
 </command>
</epp>

Popis prvkov v odpovedi:

 • Prvok <domain:cd> obsahuje odpoveď, pričom pre každú Doménu sa uvádza samostatný prvok. Obsahuje nasledujúce podradené prvky:
  • Prvok <domain:name> s identifikáciou konkrétnej overovanej Domény. Tento prvok obsahuje atribút “avail” s hodnotou 1 (true) alebo 0 (false), kde 1 znamená, že Doména je voľná a je ju možné zaregistrovať (nenachádza sa v Registri) a 0 znamená, že Doména nie je dostupná na zaregistrovanie.
  • Prvok <domain:reason>, ktorý bližšie popisuje stav Domény. Tento prvok sa vytvára iba pri <domain:name> s hodnotou “avail” 0. Možné dôvody nedostupnosti Domény na registráciu sú napr.:
   • In use - Doména je už zaregistrovaná.
   • Blocked - názov Domény je blokovaný, napr. súdnym príkazom.

Príklad odpovede na tento <check>:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='no'?>
<epp epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <response>
  <result code="1000">
   <msg>Command completed successfully</msg>
  </result>
  <resData>
   <domain:chkData xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
    <domain:cd>
     <domain:name avail="1">next.sk</domain:name>
    </domain:cd>
    <domain:cd>
     <domain:name avail="0">test.sk</domain:name>
     <domain:reason>In use</domain:reason>
    </domain:cd>
   </domain:chkData>
  </resData>
  <trID>
   <clTRID>ABC-12345</clTRID>
   <svTRID>54322-XYZ</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

<check> pre Používateľa (kontakt)

Príkaz <check> sa v tomto prípade používa na zistenie, či je Používateľ (kontakt) zaevidovaný v Registri. Musí obsahovať jeden alebo viac podradených prvkov <contact:id> s identifikátormi objektov Používateľ (kontakt), ktoré sa overujú.

Príklad príkazu <check> pre Používateľa (kontakt):

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='no'?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <command>
  <check>
   <contact:check xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0">
    <contact:id>TEST-0001</contact:id>
    <contact:id>NEXT-0001</contact:id>
   </contact:check>
  </check>
  <clTRID>ABC-12345</clTRID>
 </command>
</epp>

Popis prvkov v odpovedi:

 • Prvok <contact:cd> obsahuje odpoveď, pričom pre každého Používateľa sa uvádza samostatný prvok. Obsahuje nasledujúce podradené prvky:
  • Prvok <contact:id> s ID konkrétneho overovaného Používateľa. Tento prvok obsahuje atribút “avail” s hodnotou 1 (true) alebo 0 (false), kde 1 znamená, že Používateľ v súčasnosti nie je zaevidovaný v Registri a 0 znamená, že Používateľ je v Registri evidovaný a dostupný.
  • Prvok <contact:reason>, ktorý bližšie popisuje stav Používateľa. Tento prvok sa vytvára iba pri <contact:id> s hodnotou “avail” 0.
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='no'?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <response>
  <result code="1000">
   <msg>Command completed successfully</msg>
  </result>
  <resData>
   <contact:chkData xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0">
    <contact:cd>
     <contact:id avail="1">NEXT-0001</contact:id>
    </contact:cd>
    <contact:cd>
     <contact:id avail="0">TEST-0001</contact:id>
     <contact:reason>In use</contact:reason>
    </contact:cd>
   </contact:chkData>
  </resData>
  <trID>
   <clTRID>ABC-12345</clTRID>
   <svTRID>54322-XYZ</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

<check> pre menný server (host)

 • Prvok <host:name>, ktorý obsahuje mená menných serverov, ktoré majú byť dopytované.

Príklad príkazu <check> pre menný server (host):

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
  <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
   <command>
    <check>
     <host:check
     xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0">
      <host:name>ns1.example.com</host:name>
      <host:name>ns2.example.com</host:name>
      <host:name>ns3.example.com</host:name>
     </host:check>
    </check>
    <clTRID>ABC-12345</clTRID>
   </command>
  </epp>

Popis prvkov v odpovedi:

 • Prvok <host:cd> obsahuje odpoveď, pričom pre každý menný server (host) sa uvádza samostatný prvok. Obsahuje nasledujúce podradené prvky:
  • Prvok <host:name> s menom konkrétneho overovaného menného server (host). Tento prvok obsahuje atribút “avail” s hodnotou 1 (true) alebo 0 (false), kde 1 znamená, že Host objekt v súčasnosti nie je zaevidovaný v Registri a 0 znamená, že menný server (host) je v Registri evidovaný a dostupný.
  • Prvok <contact:reason>, ktorý bližšie popisuje stav menného servera (host). Tento prvok sa vytvára iba pri <host:name> s hodnotou “avail” 0.
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
  <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
   <response>
    <result code="1000">
     <msg>Command completed successfully</msg>
    </result>
    <resData>
     <host:chkData
     xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0">
      <host:cd>
       <host:name avail="1">ns1.example.com</host:name>
      </host:cd>
      <host:cd>
       <host:name avail="0">ns2.example2.com</host:name>
       <host:reason>In use</host:reason>
      </host:cd>
      <host:cd>
       <host:name avail="1">ns3.example3.com</host:name>
      </host:cd>
     </host:chkData>
    </resData>
    <trID>
     <clTRID>ABC-12345</clTRID>
     <svTRID>54322-XYZ</svTRID>
    </trID>
   </response>
  </epp>

Príkaz <create>

Príkaz <create> umožňuje vytvárať objekty v Registri.

<create> pre Doménu

Príkaz <create> umožňuje vytvoriť t.j. zaregistrovať novú Doménu. Príkaz <create> sa skladá z nasledovných podradených prvkov:

 • Prvku <domain:name>, obsahujúceho korektný reťazec názvu Domény, ktorá má byť vytvorená.
 • Voliteľného prvku <domain:period>, ktorý určuje dĺžku registračného obdobia vybranej Domény. Možná dĺžka je 1 až 10 rokov. Pri vynechaní tohto prvku je prednastavená hodnota dĺžky registračného obdobia Domény 1 rok.
 • Prvku <domain:registrant>, ktorý identifikuje Používateľa, ktorý požiadal o registráciu Domény (t.j. budúceho Držiteľa).
 • Prvku <domain:contact>, ktorý identifikuje kontakt, ktorý má byť priradený k Doméne. Môže sa použiť viacnásobne.
 • Prvku <domain:authInfo>, v ktorom sa určuje autorizačné heslo pre vytváranú Doménu. Toto heslo sa môže vyžadovať pri niektorých ďalších akciách spojených s týmto objektom.
 • Voliteľného prvku <domain:ns>, ktorý obsahuje mená menných serverov.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
  <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
   <command>
    <create>
     <domain:create
     xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
      <domain:name>example.com</domain:name>
      <domain:period unit="y">2</domain:period>
      <domain:ns>
       <domain:hostObj>ns1.example.net</domain:hostObj>
       <domain:hostObj>ns2.example.net</domain:hostObj>
      </domain:ns>
      <domain:registrant>jd1234</domain:registrant>
      <domain:contact type="admin">sh8013</domain:contact>
      <domain:contact type="tech">sh8013</domain:contact>
      <domain:authInfo>
       <domain:pw>2fooBAR</domain:pw>
      </domain:authInfo>
     </domain:create>
    </create>
    <clTRID>ABC-12345</clTRID>
   </command>
  </epp>

Popis prvkov v odpovedi:

 • Prvok <domain:name> s názvom Domény pre spárovanie s odpoveďou.
 • Prvok <domain:crDate> obsahujúci potvrdzujúci dátum a čas zaregistrovania (vytvorenia) Domény.
 • Voliteľný prvok <domain:exDate>, ktorý obsahuje dátum a čas exspirácie Domény. Odpoveď systému SYDORA obsahuje tento dátum vždy.

Príklad odpovede na tento <create>:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='no'?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <response>
  <result code="1000">
   <msg>Command completed successfully</msg>
  </result>
  <resData>
   <domain:creData xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
    <domain:name>test.sk</domain:name>
    <domain:crDate>1999-04-03T22:00:00.0Z</domain:crDate>
    <domain:exDate>2001-04-03T22:00:00.0Z</domain:exDate>
   </domain:creData>
  </resData>
  <trID>
   <clTRID>ABC-12345</clTRID>
   <svTRID>54321-XYZ</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

<create> pre Používateľa (kontakt)

Príkaz <create> umožňuje zaevidovať Používateľa (vytvoriť objekt kontakt). Príkaz <create> musí obsahovať podradené prvky, ktoré identifikujú vytváraného Používateľa, a to:

 • Prvok <contact:id>, ktorý obsahuje identifikátor používateľa.
 • Prvok <contact:postalInfo>, ktorý obsahuje slovnú identifikáciu Používateľa a informácie o adrese sídla resp. trvalého bydliska Používateľa (podľa právnej formy). Prvok obsahuje nasledovné podradené prvky:
  • Prvok <contact: name>, v ktorom sa uvádza meno a priezvisko Používateľa. Pri právnickej osobe (konštanta “CORP”) sa zadá obchodný názov spoločnosti.
  • Voliteľný prvok <contact:org>, v ktorom sa uvádza názov spoločnosti, ktorú Používateľ reprezentuje.
  • Prvok <contact:addr>, ktorý obsahuje informácie o adrese Používateľa (pri fyzickej osobe sa uvádza adresa trvalého bydliska, pri právnickej osobe adresa sídla). Obsahuje nasledujúce podradené prvky:
   • Prvok <contact:street>, v ktorom sa uvádza názov ulice. Prvok môže byť použitý maximálne trikrát, a v prípade potreby je možné uviesť aj časť obce alebo ďalšie špecifiká adresy.
   • Prvok <contact:city>, v ktorom sa uvádza názov mesta.
   • Voliteľný prvok <contact:sp>, v ktorom sa uvádza názov regiónu, t.j. názov provincie, kraja resp. nižšieho štátu v rámci federatívneho typu štátu, a to pre krajiny, kde je takéto členenie bežné. Pri slovenských adresách sa nepoužíva.
   • Prvok <contact:pc>, v ktorom sa uvádza poštové smerovacie číslo.
   • Prvok <contact:cc>, v ktorom sa uvádza kód krajiny (štandardne podľa ISO 3166-2).
 • Voliteľný prvok <contact:voice>, v ktorom sa uvádza primárne telefónne číslo Používateľa. Telefóne číslo sa uvádza s predvolbou krajiny, ktorá ja oddelená s bodkou.
 • Voliteľný prvok <contact:fax>, v ktorom sa uvádza faxové číslo Používateľa.
 • Prvok <contact:email>, v ktorom sa uvádza primárna e-mailová adresa Používateľa.
 • Prvok <contact:authInfo>, v ktorom sa určuje autorizačné heslo pre vytváraného Používateľa. Toto heslo sa môže vyžadovať pri niektorých ďalších akciách spojených s týmto objektom.
 • Voliteľný prvok <contact:disclose>, ktorý slúži na zverejňovanie určitých údajov, ktoré sa v preddefinovanom nastavení nezverejňujú.
 • Prvok <extension>, v ktorom sa uvádza právna forma Používateľa. Pri fyzickej osobe (konštanta “PERS”) sa udáva dátum narodenia a pri právnickej osobe, fyzickej osobe - podnikateľovi (konštanta “CORP”) sa udáva identifikačné číslo organizácie. Pre slovenské právnické osoby sa tu uvádza IČO, pre zahraničné právnické osoby ekvivalent z príslušného oficiálneho registra. Dátum narodenia sa pri fyzických osobách zadáva v tvare RRRR-MM-DD, napríklad 1987-01-01. Dátum narodenia nie je povinný údaj, ale pre presnejšiu identifikáciu Používateľa a najme pre preukázanie nároku k Doméne odporúčame tento údaj vyplniť.

Poznámka

Formát dátumu sa bude v budúcnosti meniť na slovenský formát.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <command>
  <create>
   <contact:create xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0">
    <contact:id>sh8013</contact:id>
    <contact:postalInfo type="int">
     <contact:name>John Doe</contact:name>
     <contact:org>Example Inc.</contact:org>
     <contact:addr>
      <contact:street>123 Example Dr.</contact:street>
      <contact:street>Suite 100</contact:street>
      <contact:city>Dulles</contact:city>
      <contact:sp>VA</contact:sp>
      <contact:pc>20166-6503</contact:pc>
      <contact:cc>US</contact:cc>
     </contact:addr>
    </contact:postalInfo>
    <contact:voice x="1234">+1.7035555555</contact:voice>
    <contact:fax>+1.7035555556</contact:fax>
    <contact:email>jdoe@example.com</contact:email>
    <contact:authInfo>
     <contact:pw>2fooBAR</contact:pw>
    </contact:authInfo>
    <contact:disclose flag="0">
     <contact:voice />
     <contact:email />
    </contact:disclose>
   </contact:create>
  </create>
  <extension>
   <skContactIdent:create xmlns:skContactIdent="http://www.sk-nic.sk/xml/epp/sk-contact-ident-0.2">
    <skContactIdent:legalForm>CORP</skContactIdent:legalForm>
    <skContactIdent:identValue>
     <skContactIdent:corpIdent>1234567890</skContactIdent:corpIdent>
    </skContactIdent:identValue>
   </skContactIdent:create>
  </extension>
  <clTRID>ABC-12345</clTRID>
 </command>
</epp>

Popis prvkov v odpovedi:

 • Prvok <contact:id>, ktorý obsahuje príslušný jedinečný identifikátor Používateľa.
 • Prvok <contact:crDate>, ktorý obsahuje potvrdzujúci dátum a čas, kedy bol Používateľ zaevidovaný (vytvorený) v Registri.

Príklad odpovede na tento <create>:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='no'?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <response>
  <result code="1000">
   <msg>Command completed successfully</msg>
  </result>
  <resData>
   <contact:creData xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0">
    <contact:id>sh8013</contact:id>
    <contact:crDate>1999-04-03T22:00:00.0Z</contact:crDate>
   </contact:creData>
  </resData>
  <trID>
   <clTRID>ABC-12345</clTRID>
   <svTRID>54321-XYZ</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

<create> pre menný server (host)

Príkaz <create> umožnuje vytvoriť nový menný server (host). Príkaz <create> musí obsahovať tieto podradené prvky.

 • Prvok <host:name>, ktorý obsahuje meno menného servera (host), ktorý sa má vytvoriť.
 • Jeden a viac <host:addr>, ktoré obshajujú IP adresy pridružné k mennému serveru (host). Viac na RFC 5732 sekcia 3.2.1.

Príklad príkazu <create>:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
  <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
   <command>
    <create>
     <host:create
     xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0">
      <host:name>ns1.example.com</host:name>
      <host:addr ip="v4">192.0.2.2</host:addr>
      <host:addr ip="v4">192.0.2.29</host:addr>
      <host:addr ip="v6">1080:0:0:0:8:800:200C:417A</host:addr>
     </host:create>
    </create>
    <clTRID>ABC-12345</clTRID>
   </command>
  </epp>

Príklad odpovede na tento <create>:

Popis prvkov v odpovedi:

 • Prvok <host:name>, ktorý obsahuje meno menného servera (host), ktorý bol vytvorený.
 • Prvok <host:crDate>, ktorý obsahuje dátum a čas kedy bol menný server (host) vytvorený.
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
  <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
   <response>
    <result code="1000">
     <msg>Command completed successfully</msg>
    </result>
    <resData>
     <host:creData
     xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0">
      <host:name>ns1.example.com</host:name>
      <host:crDate>1999-04-03T22:00:00.0Z</host:crDate>
     </host:creData>
    </resData>
    <trID>
     <clTRID>ABC-12345</clTRID>
     <svTRID>54322-XYZ</svTRID>
    </trID>
   </response>
  </epp>

Príkaz <delete>

Tento príkaz umožňuje vymazať Doménu, t.j. ukončiť jej registračné obdobie a vypovedať príslušnú Zmluvu o Doméne. Príkaz <delete> musí obsahovať podradený prvok <domain:name>, v ktorom sa identifikuje názov Domény, ktorá má byť vymazaná.

Doménu nie je možné vymazať vždy - za určitých okolností môže byť tento úkon zablokovaný, napr. na základe súdneho príkazu.

Príklad príkazu <delete> pre Doménu:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='no'?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <command>
  <delete>
   <domain:delete xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
    <domain:name>test.sk</domain:name>
   </domain:delete>
  </delete>
  <clTRID>ABC-12345</clTRID>
 </command>
</epp>

Príklad odpovede na tento <delete>:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='no'?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1000">
     <msg>Command completed successfully</msg>
   </result>
   <trID>
     <clTRID>ABC-12345</clTRID>
     <svTRID>54321-XYZ</svTRID>
   </trID>
  </response>
</epp>

<delete> pre Používateľa (kontakt)

Tento príkaz umožňuje vymazať Používateľa z Registra a ukončiť tak jeho evidenciu. Príkaz <delete> musí obsahovať podradený prvok <contact:ID> so serverom prideleným identifikátorom Používateľa, ktorý má byť vymazaný.

Poznámka

Používateľ nemôže byť vymazaný, ak je prepojený s inými, resp. priradený k iným objektom!

Príklad príkazu <delete> pre Používateľa:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='no'?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <command>
  <delete>
   <contact:delete xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0">
    <contact:id>TEST-0001</contact:id>
   </contact:delete>
  </delete>
  <clTRID>ABC-12345</clTRID>
 </command>
</epp>

Príklad odpovede na tento <delete>:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='no'?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1000">
     <msg>Command completed successfully</msg>
   </result>
   <trID>
     <clTRID>ABC-12345</clTRID>
     <svTRID>54321-XYZ</svTRID>
   </trID>
  </response>
</epp>

<delete> pre menný server (host)

Tento príkaz umožňuje vymazať menný server (host) z Registra a ukončiť tak jeho evidenciu. Príkaz <delete> musí obsahovať podradený prvok <host:name>, ktorý obsahuje meno menného serveru (host), ktorý má byť vymazaný.

Poznámka

Menný server (host) nemôže byť vymazaný, ak je prepojený s inými, resp. priradený k iným objektom!

Príklad príkazu <delete> pre menný server (host):

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
  <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
   <command>
    <delete>
     <host:delete
     xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0">
      <host:name>ns1.example.com</host:name>
     </host:delete>
    </delete>
    <clTRID>ABC-12345</clTRID>
   </command>
  </epp>

Príklad odpovede na tento <delete>:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
  <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
   <response>
    <result code="1000">
     <msg>Command completed successfully</msg>
    </result>
    <trID>
     <clTRID>ABC-12345</clTRID>
     <svTRID>54321-XYZ</svTRID>
    </trID>
   </response>
  </epp>

Príkaz <info>

Príkaz <info> sa používa na zistenie podrobnejších informácií o existujúcom objekte. Odpovede na tento príkaz sa môžu líšiť v závislosti od oprávnenosti klienta systému.

<info> pre Doménu

Príkaz <info> musí v tomto prípade obsahovať podradený prvok <domain:name> s názvom Domény, o ktorej sa zisťujú informácie. - Voliteľný prvok <info> v ktorom sa úvadya autorizačné heslo domény.

Príklad príkazu <info> pre Doménu:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='no'?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <command>
  <info>
   <domain:info xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
    <domain:name>test.sk</domain:name>
   </domain:info>
  </info>
  <clTRID>ABC-12345</clTRID>
 </command>
</epp>

Popis prvkov v odpovedi:

 • Prvok <domain:name>, ktorý obsahuje príslušný názov Domény.
 • Prvok <domain:roid>, ktorý obsahuje identifikátor úložiska priradený Doméne pri vytvorení jej objektu.
 • Voliteľný prvok <domain:status>, ktorý obsahuje súčasný popis stavu Domény.
 • Voliteľný prvok <domain:ns>, ktorý obsahuje meno delegovaných menných serverov (host) prípadne jeho atribútov pridružené k doménam. Viac informácií na RFC 5731 sekcia 1.1.
  • Voliteľný podradený prvok <domain:host>, ktorý obsahuje meno podradeného menného servera (host).
 • Prvok <domain:clID>, ktorý obsahuje identifikátor aktuálneho Autorizovaného registrátora Domény.
 • Voliteľný prvok <domain:crID>, ktorý obsahuje identifikátor Registrátora, ktorý pôvodne zaregistroval (vytvoril) Doménu.
 • Voliteľný prvok <domain:crDate>, ktorý obsahuje dátum a čas, kedy bola Doména v súčasnom registračnom období zaregistrovaná (vytvorená).
 • Voliteľný prvok <domain:upID>, ktorý obsahuje identifikátor Registrátora, ktorý naposledy aktualizoval údaje o Doméne. Tento prvok sa neposkytuje, ak Doména nebola nikdy aktualizovaná.
 • Voliteľný prvok <domain:upDate>, ktorý obsahuje dátum a čas, kedy bola Doména naposledy aktualizovaná. Tento prvok sa neposkytuje, ak Doména nebola nikdy aktualizovaná.
 • Voliteľný prvok <domain:exDate>, ktorý obsahuje dátum a čas exspirácie Domény.
 • Voliteľný prvok <domain:trDate>, ktorý obsahuje dátum a čas poslednej úspešnej zmeny Autorizovaného registrátora Domény.
 • Voliteľný prvok <domain:authInfo>, ktorý obsahuje informáciu, či je Doména chránená heslom.

Poznámka

Voliteľný prvok pri odpovedi znamená, že bude poskytnutý v prípade, ak má daný objekt tento prvok vyplnený nejakou hodnotou. Prázdne t.j. nevyplnené hodnoty sa neuvádzajú.

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='no'?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <response>
  <result code="1000">
   <msg>Command completed successfully</msg>
  </result>
  <resData>
   <domain:infData xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
    xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
      <domain:name>example.com</domain:name>
      <domain:roid>EXAMPLE1-REP</domain:roid>
      <domain:status s="ok"/>
      <domain:registrant>jd1234</domain:registrant>
      <domain:contact type="admin">sh8013</domain:contact>
      <domain:contact type="tech">sh8013</domain:contact>
      <domain:ns>
       <domain:hostObj>ns1.example.com</domain:hostObj>
       <domain:hostObj>ns1.example.net</domain:hostObj>
      </domain:ns>
      <domain:host>ns1.example.com</domain:host>
      <domain:host>ns2.example.com</domain:host>
      <domain:clID>ClientX</domain:clID>
      <domain:crID>ClientY</domain:crID>
     <domain:crDate>1999-04-03T22:00:00.0Z</domain:crDate>
      <domain:upID>ClientX</domain:upID>
      <domain:upDate>1999-12-03T09:00:00.0Z</domain:upDate>
      <domain:exDate>2005-04-03T22:00:00.0Z</domain:exDate>
      <domain:trDate>2000-04-08T09:00:00.0Z</domain:trDate>
      <domain:authInfo>
       <domain:pw>2fooBAR</domain:pw>
      </domain:authInfo>
     </domain:infData>
  </resData>
  <trID>
   <clTRID>ABC-12345</clTRID>
   <svTRID>54322-XYZ</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

<info> pre Používateľa (kontakt)

Príkaz <info> musí v tom prípade obsahovať podradený prvok <contact:info> a ten zase podradené prvky:

 • Prvok <contact:ID> obsahujúci identifikátor Používateľa, o ktorom sa zisťujú informácie.
 • Voliteľný prvok <contact:authInfo>, ktorý obsahuje autorizačné heslo k Používateľovi.

Príklad príkazu <info> pre Používateľa:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
  <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
   <command>
    <info>
     <contact:info
     xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0">
      <contact:id>sh8013</contact:id>
      <contact:authInfo>
       <contact:pw>2fooBAR</contact:pw>
      </contact:authInfo>
     </contact:info>
    </info>
    <clTRID>ABC-12345</clTRID>
   </command>
  </epp>
 • Prvok <contact:id>, ktorý obsahuje príslušný identifikátor Používateľa.
 • Prvok <contact:roid>, ktorý obsahuje identifikátor úložiska, priradený k Používateľovi pri jeho vytvorení.
 • Prvok <contact:status>, ktorý podrobnejšie popisuje stav Používateľa. Tento prvok v súčasnej verzii nepodporujeme.
 • Prvok <contact:postalInfo>, ktorý obsahuje informácie o poštovej adrese. Obsahuje nasledujúce podradené prvky:
  • Prvok <contact:name> v ktorom sa uvádza meno a priezvisko Používateľa. Pri právnickej osobe (konštanta “CORP”) to môže byť aj obchodný názov spoločnosti alebo meno osoby, ktorá zastupuje danú spoločnosť.
  • Voliteľný prvok <contact:org>, v ktorom sa uvádza názov spoločnosti, ktorú Používateľ reprezentuje, napĺňa sa, iba ak sa jedná o právnickú osobu, pri fyzickej osobe sa tento prvok neposkytuje.
  • Prvok <contact:addr>, ktorý obsahuje informácie o adrese kontaktu. Prvok obsahuje nasledujúce podradené prvky:
   • Prvok <contact:street>, ktorý obsahuje názov ulice. Prvok môže byť použitý trikrát.
   • Prvok <contact:city>, ktorý obsahuje názov mesta.
   • Voliteľný prvok <contact:sp>, ktorý obsahuje názov regiónu (štátu federatívnej krajiny, provincie a podobne).
   • Prvok <contact:pc>, ktorý obsahuje poštové smerovacie číslo.
   • Prvok <contact:cc>, ktorý obsahuje kód krajiny.
 • Voliteľný prvok <contact:voice>, ktorý obsahuje primárne telefónne číslo Používateľa. Telefóne číslo sa uvádza s predvolbou krajiny, ktorá ja oddelená s bodkou.
 • Voliteľný prvok <contact:fax>, ktorý obsahuje faxové číslo Používateľa.
 • Prvok <contact:email>, ktorý obsahuje primárnu e-mailovú adresu Používateľa.
 • Prvok <contact:clid>, ktorý obsahuje identifikátor aktuálneho Autorizovaného registrátora kontaktných údajov.
 • Prvok <contact:crID>, ktorý obsahuje identifikátor Registrátora, ktorý Používateľa zaevidoval (vytvoril).
 • Prvok <contact:crDate>, ktorý obsahuje dátum a čas, kedy bol Používateľ zaevidovaný.
 • Voliteľný prvok <contact:upID>, ktorý obsahuje identifikátor Registrátora, ktorý naposledy zmenil údaje Používateľa.
 • Voliteľný prvok <contact:upDate>, ktorý obsahuje dátum a čas poslednej zmeny údajov Používateľa.
 • Voliteľný prvok <contact:trDate>, ktorý obsahuje dátum a čas poslednej úspešnej zmeny Autorizovaného registrátora kontaktných údajov.
 • Voliteľný prvok <contact:authinfo>, ktorý obsahuje informáciu, či je Používateľ chránený heslom.
 • Voliteľný prvok <contact:disclose>, obsahuje podradené prvky, ktoré sa zobrazujú tretím stranám.

Príklad odpovede na toto <info>:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='no'?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <response>
  <result code="1000">
   <msg>Command completed successfully</msg>
  </result>
  <resData>
   <contact:infData xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0">
    <contact:id>sh8013</contact:id>
    <contact:roid>SH8013-REP</contact:roid>
    <contact:ident legalForm="PO">1234567890</contact:ident>
    <contact:status s="linked"/>
    <contact:status s="clientDeleteProhibited"/>
    <contact:postalInfo>
     <contact:name>John Doe</contact:name>
     <contact:org>Example Inc.</contact:org>
     <contact:addr>
      <contact:street>123 Example Dr.</contact:street>
      <contact:street>Suite 100</contact:street>
      <contact:city>Dulles</contact:city>
      <contact:sp>VA</contact:sp>
      <contact:pc>20166-6503</contact:pc>
      <contact:cc>US</contact:cc>
     </contact:addr>
    </contact:postalInfo>
    <contact:voice>+421.7035555555</contact:voice>
    <contact:fax>+421.7035555556</contact:fax>
    <contact:email>jdoe@example.com</contact:email>
    <contact:clID>ClientY</contact:clID>
    <contact:crID>ClientX</contact:crID>
    <contact:crDate>1999-04-03T22:00:00.0Z</contact:crDate>
    <contact:upID>ClientX</contact:upID>
    <contact:upDate>1999-12-03T09:00:00.0Z</contact:upDate>
    <contact:trDate>2000-04-08T09:00:00.0Z</contact:trDate>
    <contact:authInfo>2fooBAR</contact:authInfo>
    <contact:disclose flag="0">
     <contact:voice/>
     <contact:email/>
    </contact:disclose>
   </contact:infData>
  </resData>
  <trID>
   <clTRID>ABC-12345</clTRID>
   <svTRID>54322-XYZ</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

<info> pre menný server (host)

Príkaz <info> musí v tom prípade obsahovať podradený prvok <host:info>, ktorý obsahuje tieto podradené prvky: - Prvok <host:name>, ktorý obsahuje meno dopytovaného menného servera (host) o ktorom chceme zistiť informácie.

Príklad príkazu <info> pre menný server (host):

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
  <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
   <command>
    <info>
     <host:info
     xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0">
      <host:name>ns1.example.com</host:name>
     </host:info>
    </info>
    <clTRID>ABC-12345</clTRID>
   </command>
  </epp>

Popis prvkov v odpovedi:

 • Prvok <host:name>, ktorý obsahuje meno dopytovaného menného servera (host).
 • Prvok <host:roid>, ktorý obsahuje identifikátor úložiska, priradený k mennému serveru (host) pri jeho vytvorení.
 • Prvok <host:status>, ktorý obsahuje stav v ktorom sa menný server (host) nachádza.
 • Prvok <host:addr>, ktorý obsahuje IP adresy menného servera (host).
 • Prvok <host:clID>, ktorý obsahuje súčastného Registrátora menného servera (host) objektu.
 • Prvok <host:crID>, ktorý obsahuje ID Registrátora, ktorý objekt vytvoril.
 • Prvok <host:crDate>, ktorý obsahuj dátum a čas kedy bol menný server (host) vytvorený.
 • Prvok <host:upID>, ktorý obsahuje ID Registrátora, ktorý upravoval menný server (host).
 • Prvok <host:upDate>, ktorý obsahuje posledný dátum a čas úpravy menného servera (host).
 • Prvok <host:trDate>,ktorý obsahuje dátum čas transferu menného servera (host).

Príklad odpovede pre toto <info>:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
  <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
   <response>
    <result code="1000">
     <msg>Command completed successfully</msg>
    </result>
    <resData>
     <host:infData
     xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0">
      <host:name>ns1.example.com</host:name>
      <host:roid>NS1_EXAMPLE1-REP</host:roid>
      <host:status s="linked"/>
      <host:status s="clientUpdateProhibited"/>
      <host:addr ip="v4">192.0.2.2</host:addr>
      <host:addr ip="v4">192.0.2.29</host:addr>
      <host:addr ip="v6">1080:0:0:0:8:800:200C:417A</host:addr>
      <host:clID>ClientY</host:clID>
      <host:crID>ClientX</host:crID>
      <host:crDate>1999-04-03T22:00:00.0Z</host:crDate>
      <host:upID>ClientX</host:upID>
      <host:upDate>1999-12-03T09:00:00.0Z</host:upDate>
      <host:trDate>2000-04-08T09:00:00.0Z</host:trDate>
     </host:infData>
    </resData>
    <trID>
     <clTRID>ABC-12345</clTRID>
     <svTRID>54322-XYZ</svTRID>
    </trID>
   </response>
  </epp>

Príkaz <transfer>

Príkaz <transfer> umožňuje zaslanie žiadosti o zmenu Autorizovaného registrátora (prevod) objektu. V súčasnej verzii je možne previesť iba objekt Doména.

Poznámka

Každý EPP príkaz <transfer> musí obsahovať “op” atribút, ktorý identifikuje transfer operácie, ktorý má byť vykonaný.

Zoznam podporovaných operácií:

 • <transfer op=“request”>
 • <transfer op=“cancel”>
 • <transfer op=“approve”>
 • <transfer op=“reject”>

Pri tejto operácií je vybranej doméne zmenený Autorizovaný registrátor domény. V tejto požiadavke musí byť správne uvedené autorizačné heslo domény, doména nemôže mať stav clientTransferProhibited! alebo serverTransferProhibited.

Transfer domény je vykonaný okamžite.

 • <transfer op=“cancel”> (Zrušenie žiadosti)

Doména, ktorá má stále stav “pending” môže byť Registrátorom, ktorý zadal požiadavku o transfer zrušená.

 • <transfer op=“approve”>

Pôvodný Registrátor domény podľa vlastného úváženia môže schváliť žiadosť o transfer Domény na nového Registrátora ešte pred dátumom transferu.

 • <transfer op=“reject”>

Pôvodný Registrátor domény, môže zamietnuť žiadosť o transfer domény.

transfer pre Doménu

Príkaz <transfer> musí v tomto prípade obsahovať prvok <domain:transfer> s nasledujúcimi podradenými prvkami:

 • Prvok <domain:name> s názvom Domény, ktorej Autorizovaný registrátor má byť zmenený.
 • Voliteľný prvok <domain:period>, ktorý určuje dĺžku registračného obdobia vybranej Domény. Možná dĺžka je 1 až 10 rokov.
 • Prvok <domain:authInfo>, v ktorom musí byť uvedené správne heslo Domény.

Poznámka

Po transfery Domény si nezabudnite zmeniť kontakty na Doméne inak nebudete môcť vykonávať niektoré akcie nad Doménou.

Príklad príkazu transfer op=“request pre Doménu:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <command>
  <transfer op="request">
   <domain:transfer xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
    <domain:name>test.sk</domain:name>
    <domain:period unit="y">1</domain:period>
    <domain:authInfo>
     <domain:pw roid="JD1234-REP">2fooBAR</domain:pw>
    </domain:authInfo>
   </domain:transfer>
  </transfer>
  <clTRID>ABC-12345</clTRID>
 </command>
</epp>

Príklad odpovede pre tento <transfer>:

<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <response>
  <result code="1001">
   <msg>Command completed successfully; action pending</msg>
  </result>
  <trID>
   <clTRID>ABC-12345</clTRID>
   <svTRID>54322-XYZ</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

Príkaz <update>

<update> pre Doménu

Príkaz <update> umožňuje klientovi zmeniť resp. aktualizovať údaje objektu, v tomto prípade Domény. Príkaz <update> musí v tomto prípade obsahovať prvok <domain:update> a v ňom nasledovné podradené prvky:

 • Prvok <domain:name> obsahujúci názov Domény, ktorej údaje majú byť zmenené.
 • Voliteľný prvok <domain:add> obsahujúci údaje, ktoré majú byť doplnené k Doméne:
  • Voliteľný prvok <domain:ns>, ktorý obsahuje meno delegovaných menných serverov (host) prípadne jeho atribútov pridružené k doménam. Viac informácií na RFC 5731 sekcia 1.1.
  • Prvok <domain:contact>, ktorý identifikuje kontakt na priradenie. Môže byť použitý viacnásobne.
  • Prvok <domain:status> obsahujúci stav, ktorý má byť priradený k Doméne.
 • Voliteľný prvok <domain:rem> obsahujúci údaje, ktoré majú byť z Domény odstránené:
  • Voliteľný prvok <domain:ns>, ktorý obsahuje meno delegovaných menných serverov (host) prípadne jeho atribútov pridružené k doménam. Viac informácií na RFC 5731 sekcia 1.1.
  • Prvok <domain:contact>, ktorý identifikuje kontakt na priradenie. Môže byť použitý viacnásobne.
  • Prvok <domain:status> obsahujúci stav, ktorý má byť priradený k Doméne.
 • Voliteľný prvok <domain:chg> obsahujúci podradené prvky s hodnotami, ktoré majú v danej Doméne zmenené:
  • Prvok <domain:registrant>, ktorý obsahuje identifikátor nového Držiteľa Domény. Týmto sa vykoná prevod Držiteľa na nového Držiteľa.
  • Prvok <domain:authInfo> obsahujúci autorizačné informácie (heslo) spojené s Doménou, ktorým sa nahradí pôvodné heslo.

Prostredníctvom príkazu update je možné nastaviť aj osobitné príznaky, ktoré su popísané v časti Pridanie a odobratie osobitných príznakov

Príklad príkazu <update> pre Doménu:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='no'?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <command>
  <update>
   <domain:update xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
    <domain:name>test.sk</domain:name>
    <domain:add>
       <domain:ns>
       <domain:hostObj>ns2.example.com</domain:hostObj>
       </domain:ns>
       <domain:contact type="tech">mak21</domain:contact>
       <domain:status s="clientHold"
       lang="en">Payment overdue.</domain:status>
      </domain:add>
      <domain:rem>
       <domain:ns>
        <domain:hostObj>ns1.example.com</domain:hostObj>
       </domain:ns>
       <domain:contact type="tech">sh8013</domain:contact>
       <domain:status s="clientUpdateProhibited"/>
      </domain:rem>
      <domain:chg>
       <domain:registrant>sh8013</domain:registrant>
       <domain:authInfo>
        <domain:pw>2BARfoo</domain:pw>
       </domain:authInfo>
      </domain:chg>
   </domain:update>
  </update>
  <clTRID>ABC-12345</clTRID>
 </command>
</epp>

Príklad odpovede na tento <update>:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='no'?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1000">
     <msg>Command completed successfully</msg>
   </result>
   <trID>
     <clTRID>ABC-12345</clTRID>
     <svTRID>54321-XYZ</svTRID>
   </trID>
  </response>
</epp>

<update> pre Používateľa (kontakt)

Príkaz musí v tomto prípade obsahovať prvok <contact:update> s nasledovnými podradenými prvkami:

 • Prvok <contact:id> obsahujúci príslušný Identifikátor Používateľa, ktorého údaje majú byť zmenené.
 • Prvok <contact:add> obsahujúci údaje, ktoré majú byť doplnené k Používateľovi:
  • Prvok <contact:status> obsahujúci stav, ktorý má byť priradený k Používateľovi. Tento prvok v súčasnej verzii nepodporujeme.
 • Prvok <contact:rem> obsahujúci údaje, ktoré majú byť pri Používateľovi odstránené:
  • Prvok <contact:status>, ktorý obsahuje stav na odstránenie. Tento prvok v súčasnej verzii nepodporujeme.
 • Prvok <contact:chg> obsahujúci podradené prvky s hodnotami, ktoré majú byť pri danom Používateľovi nahradené novými hodnotami:
  • Prvok <contact:postalInfo>, ktorý obsahujú informácie o adrese Používateľa, pričom tento prvok obsahuje podradené prvky:
   • Prvok <contact:name> nové meno Používateľa.
   • Voliteľný prvok <contact:org> s novým názvom právnickej osoby, pod ktorú Používateľ patrí. Pri fyzickej osobe sa tento prvok nezadáva
    • Prvok <contact:addr>, ktorý obsahuje informácie o adrese kontaktu. Prvok obsahuje nasledujúce ďalšiu úroveň podradených prvkov:
     • Prvok <contact:street> s novým názvom ulice.
     • Prvok <contact:city> s novým názvom mesta.
     • Voliteľný prvok <contact:sp> s novým názvom regiónu (napr. štátom pri federatívnej krajiny alebo názvom provincie).
     • Prvok <contact:pc> s novým poštovým smerovacím číslom.
     • Prvok <contact:cc> s novým kódom krajiny.
 • Voliteľný prvok <contact:voice> s novým primárnym telefónnym číslom Používateľa.
 • Voliteľný prvok <contact:fax> s novým faxovým číslom Používateľa.
 • Voliteľný prvok <contact:email> s novou primárnou e-mailovou adresou Používateľa.
 • Voliteľný prvok <contact:authInfo> s novým autorizačným heslom pre Používateľa.
 • Voliteľný prvok <contact:disclose> s novými údajmi, ktoré sa majú zverejňovať tretím stranám.

Príklad príkazu <update> pre Používateľa:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
  <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
   <command>
    <update>
     <contact:update
     xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0">
      <contact:id>sh8013</contact:id>
      <contact:add>
       <contact:status s="clientDeleteProhibited"/>
      </contact:add>
      <contact:chg>
       <contact:postalInfo type="int">
        <contact:org/>
        <contact:addr>
         <contact:street>124 Example Dr.</contact:street>
         <contact:street>Suite 200</contact:street>
         <contact:city>Dulles</contact:city>
         <contact:sp>VA</contact:sp>
         <contact:pc>20166-6503</contact:pc>
         <contact:cc>US</contact:cc>
        </contact:addr>
       </contact:postalInfo>
       <contact:voice>+1.7034444444</contact:voice>
       <contact:fax/>
       <contact:authInfo>
        <contact:pw>2fooBAR</contact:pw>
       </contact:authInfo>
       <contact:disclose flag="1">
        <contact:voice/>
        <contact:email/>
       </contact:disclose>
      </contact:chg>
     </contact:update>
    </update>
    <clTRID>ABC-12345</clTRID>
   </command>
  </epp>

Príklad odpovede na tento <update>:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='no'?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1000">
     <msg>Command completed successfully</msg>
   </result>
   <trID>
     <clTRID>ABC-12345</clTRID>
     <svTRID>54321-XYZ</svTRID>
   </trID>
  </response>
</epp>

<update> pre menný server (host):

Príkaz musí v tomto prípade obsahovať prvok <host:update> s nasledovnými podradenými prvkami:

 • Prvok <host:name> obsahujúci meno menného servera (host), ktorého údaje majú byť zmenené.
 • Prvok <host:add> obsahujúci údaje, ktoré majú byť doplnené k mennému serveru (host):
  • Prvok <host:status> obsahujúci stav, ktorý má byť priradený k mennému serveru (host).
  • Prvok <host:addr>, ktorý obsahuje jeden alebo viac IP adries, ktoré majú pridané k mennému serveru (host).
 • Prvok <host:rem> obsahujúci údaje, ktoré majú byť pri mennom servery (host) odstránené:
  • Prvok <host:status> obsahujúci stav, ktorý má byť odstránený z menného servera (host).
  • Prvok <host:addr>, ktorý obsahuje jeden alebo viac IP adries, ktoré majú pridané k mennému serveru (host).
 • Prvok <host:chg> obsahujúci podradené prvky s hodnotami, ktoré majú byť pri danom mennom servery (host) nahradené novými hodnotami:
  • <host:name>, ktorý obsahuje nové meno menného servera (host), ktoré má byť zmenené.
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
  <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
   <command>
    <update>
     <host:update
     xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0">
      <host:name>ns1.example.com</host:name>
      <host:add>
       <host:addr ip="v4">192.0.2.22</host:addr>
       <host:status s="clientUpdateProhibited"/>
      </host:add>
      <host:rem>
       <host:addr ip="v6">1080:0:0:0:8:800:200417A</host:addr>
      </host:rem>
      <host:chg>
       <host:name>ns2.example.com</host:name>
      </host:chg>
     </host:update>
    </update>
    <clTRID>ABC-12345</clTRID>
   </command>
  </epp>

Príkaz <renew>

<renew> pre Doménu

Príkaz <renew> predĺženie registračného obdobia Domény. Príkaz <renew> musí obsahovať podradený prvok <domain:renew> a ten podradené prvky:

 • Prvok <domain:name> s názvom Domény, ktorej registračné obdobie má byť predĺžené.
 • Prvok <domain:curExpDate> s dátumom, ku ktorému končí platnosť súčasného registračného obdobia. Táto hodnota zabezpečuje, že opakované príkazy <renew> nevyústia do viacnásobných nepredpokladaných úspešných obnovení.
 • Voliteľný prvok <domian:period>, ktorý obsahuje dĺžku obdobia, o ktoré má byť registračné obdobie Domény predĺžené. Možnosť registrácie je 1-10 rokov. Ak sa tento prvok nevyplní, preddefinovaná hodnota predĺženia bude 1 rok.

Príklad príkazu renew:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='no'?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <command>
  <renew>
   <domain:renew xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
    <domain:name>test.sk</domain:name>
    <domain:curExpDate>2000-04-03</domain:curExpDate>
    <domain:period unit="y">5</domain:period>
   </domain:renew>
  </renew>
  <clTRID>ABC-12345</clTRID>
 </command>
</epp>

Príklad odpovede na renew:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='no'?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <response>
  <result code="1000">
   <msg>Command completed successfully</msg>
  </result>
  <resData>
   <domain:renData xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
    <domain:name>test.sk</domain:name>
    <domain:exDate>2005-04-03T22:00:00.0Z</domain:exDate>
   </domain:renData>
  </resData>
  <trID>
   <clTRID>ABC-12345</clTRID>
   <svTRID>54322-XYZ</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>