Základné informácie k EPP

Podporované objekty

Typ objektu XML Namespace RFC
Domain (Doména) urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 RFC 5731
Host urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0 RFC 5732
Contact urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0 RFC 5733

Domény

S objektmi typu Doména je možné pracovať pomocov štandardných príkazov ako sú <create>, <info>, <update>, <delete>, <transfer>. Okrem toho je možné prostredníctvom príkazu update prídávať aj osobitné príznaky, vymenované nižšie.

Pridanie a odobratie osobitných príznakov

Registrátori môžu pridávať alebo odstraňovať nasledovné príznaky k Doménam:

 • clientHold - NS záznam nebude pridaný do zóny pre Doménu, pokým platí tento status.
 • clientTransferProhibited – žiadosti o zmenu autorizovaného registrátora danej Domény budú automaticky zamietnuté, pokým platí tento status.
 • clientRenewProhibited – ak je v platnosti tento status, všetky žiadosti autorizovaných klientov o obnovu Domény sú zamietané.
 • clientUpdateProhibited - ak je v platnosti tento status, všetky žiadosti autorizovaných klientov o vykonanie zmeny autorizovaného registrátora Domény sú zamietané (s výnimkou prípadov, keď žiadosť obsahuje zároveň požiadavku o odstránenie tohto statusu z Domény).
 • clientDeleteProhibited - ak je v platnosti tento status, všetky žiadosti autorizovaných klientov o zrušenie Domény sú zamietané.

Používatelia (Kontakty)

Údaje o kontaktoch je možné poskytnúť buď v kódovaní ASCII alebo UTF-8 znakovej sade. Registrátori MUSIA pri vytváraní EPP príkazov poskytnúť všetky údaje so správnou diakritikou.

Treba mať na pamäti, že ID kontaktov, či už ide o klientske alebo serverové, nerozlišuje veľké a male písmená. To znamená, že nie je možné vytvoriť kontakt s identifikátorom abc-12345, ak už existuje nejaký objekt s identifikátorom ABC-12345. Ak je zadaná požiadavka na objekt abc-12345, vráti sa odpoveď s informáciami o ABC-12345.

Jediné znaky, ktoré sú povolené pri tvorbe ID kontaktov sú A-Z, 0-9, _, -.

Je vhodné si vytvoriť takú systematiku identifikátorov, ktorá nebude kolidovať so systematikou iných Registrátorov, napr. založenú na ID Registrátora.

Vykonanie príkazov <info> na Objektoch Kontaktu

EPP systém odmietne všetky <info> príkazy smerované na objekty kontaktu, pri ktorých nie ste Autorizovaný registrátor, ak neposkytnete platný authInfo kód v prvku <contact:pw>.

Menný server (host)

Registrátori môžu zmeniť IP adresu, previazanú s menným serverom (host) použitím príkazu EPP <host:update>.

Príkaz taktiež umožňuje zmenu DNS názvu menného servera, avšak iba za nasledovných podmienok:

 1. Registrátori nesmú premenovať menný server (host), ktorý nie je podriadený Doméne, pre ktorú sú autorizovaní. Sem patria aj menné servery “mimo správy”.
 2. Registrátori nesmú premenovať menný server tak, aby sa stal podriadený Doméne, pre ktorú existuje iný autorizovaný registrátor;
 3. Registrátori nesmú premenovať menný server tak, aby sa stal podriadený neexistujúcej Doméne;
 4. Registrátori môžu premenovať menný server, ktorý viac nie je “mimo správy”, ktorý nie je podriadený žiadnej DNs zone, pre ktorú je SK-NIC autoritou. Registrátori musia mať na pamäti, že v takomto prípade nebude informácia o IP adrese takéhoto menného servera uložená ani zverejnená.

Zmeny v názvoch DNS daného menného servera sa uplatnia v NS zázname všetkých Domén, delegovaných na tento menný server. To znamená, že je možné, že Domény ktorých autorizovaní registrátori sú iní, môžu byť takýmto premenovaním menného servera ovplyvnené: registrátori by preto mali byť veľmi opatrní pri využívaní tejto možnosti a zvažovať použitie alternatívneho riešenia (ako napríklad vytvorenie nového host objektu a zmeniť Doménu).

Opätovná registrácia uvoľnených Domén (“odchytávanie”)

“Odchytávanie”je postup opätovnej registrácie exspirovaných Domén krátko na to, ako boli vymazané v rámci životného cyklu Domény.

Vďaka konkurenčnej povahe trhu s „odchytávaním“, registrátori, ktorí ponúkajú túto službu musia často súťažiť s inými subjektami so zámerom získať názvy Domén zadávaním veľkého objemu EPP príkazov , pričom s tým začínajú krátko pred očakávaným spustením čistenia Domén v databáze.

V snahe minimalizovať dopad týchto aktivít na prevádzku a udržať stabilitu zdieľaného registračného systému, ako aj zabezpečiť rovnaký prístup pre všetkých registrátorov, budú uplatnené nasledovné zásady.

 1. Každý registrátorský účet má s výnimkou obdobia kritickej prevádzky (ako je popísané Obmedzenia pre pripojenia a limity transakcií, obmedzený počet súbežných pripojení do EPP systému na 100.
 2. Ak EPP systém prijme doménový príkaz , na ktorý je kód odpovede 2302 (objekt existuje), server počká, kým uplynie 1.000 millisekúnd, než klientovi odošle naspäť odpoveď (od času, kedy začalo spracovanie príkazu).
 3. Registrátori, ktorí chcú vykonať odchytávanie, môžu využiť informácie o Doméne, aby vedeli určiť približný čas, kedy bude Doména z databázy odstránená. Registrátor sa potom môže pokúsiť pri vymazávaní „odchytávať“ jednotlivé Domény.

SK-NIC si s cieľom udržania stability registračného systému a zabezpečenia rovnakého prístupu pre všetkých registrátorov vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto zásady.

Validácia XML schémy

EPP automaticky validuje všetky požiadavky na základe definície XSD schémy, nachádzajúcej sa v príslušnej časti tejto dokumentácie (epp schema). Pri prijatí nevalidovanej požiadavky sa klientovi ako odpoveď vráti chyba.

Fronta správ

EPP poskytuje systém pre frontu správ, aby bolo možné notifikovať registrátorov o mimoriadnych udalostiach. Registrátori si môžu zvoliť povoliť alebo nepovoliť použitie nástroja pre frontu správ na stránke Nastavenia účtu v Registrátorskej konzole. Registrátorská konzola taktiež poskytuje prístup do fronty správ.

SK-NIC v súčasnosti podporuje nasledovnú EPP správu:

Uvolnenie domény so stavom “Vymazávaná“. Príklad pre túto udalosť je uvedený nižšie.

Zmena stavu Domény na status pendingDelete

Ak je Doména odstránená z databázy, náš systém vyhľadá v EPP transakčnom log súbore najaktuálnejší úspešný príkaz (kód odpovede 1001) pre danú Doménu, zadaný aktuálnym autorizovaným registrátorom. Ak je príslušný záznam v logu nájdený, správa sa zaradí do fronty pre potvrdenie, že Doména bola naozaj odstránená.

Tu je príklad správy:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp
	xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
	<response>
		<result code="1301">
			<msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
		</result>
		<msgQ count="5" id="12345">
			<qDate>2016-04-04T22:01:00.0Z</qDate>
			<msg>Pending action completed successfully.</msg>
		</msgQ>
		<resData>
			<domain:panData
				xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
				<domain:name  paResult="1">example.sk</domain:name>
				<domain:paTRID>
					<clTRID>ABC-12345</clTRID>
					<svTRID>54321-XYZ</svTRID>
				</domain:paTRID>
				<domain:paDate>2016-04-04T22:00:00.0Z</domain:paDate>
			</domain:panData>
		</resData>
		<trID>
			<clTRID>BCD-23456</clTRID>
			<svTRID>65432-WXY</svTRID>
		</trID>
	</response>
</epp>

Poznámka

Registrátori môžu validovať svoje príkazy v Testovacom prostredí alebo využiť pre tento účel nástroj EPP Validátor v Registrátorskej konzole.

Podporované príkazy

Domény Host Kontakty
<check> <check> <check>
<info> <info> <info>
<create> <create> <create>
<update> <update> <update>
<renew> <delete>
<delete>
<transfer>