Úvod

EPP protokol

EPP je stavový XML protokol postavený nad TCP (pozri dokument RFC 3734). Klienti, chránení použitím bezpečnostných protokolov na nižšej vrstve, si vymieňajú identifikátory, autentifikáciu a iné informácie a zapájajú sa do série výmen príkazov a odpovedí na ne, iniciovaných klientom. Všetky EPP príkazy sú atomické (nemôže nastať stav, že príkaz je čiastočne úspešný, alebo čiastočne zlyhá) a navrhnuté tak, aby boli idempotentné (to znamená, že vykonanie príkazu viac ako jedenkrát má v sieti taký istý účinok, ako keby bol úspešne vykonaný iba raz). EPP poskytuje štyri základné prvky služieb: sprístupnie služieb, príkazy, odpovede a kód pre rozšírenia, ktorý podporuje definovanie spravovaných objektov a vzťah protokolových žiadostí a odpovedí k týmto objektom. EPP servery odpovedajú na klientom iniciovanú komunikáciu (ktorá môže byť realizovaná na nízkoúrovňovom spojení, alebo prostredníctvom EPP služby) vrátením pozdravu klientovi. Server potom odpovie na každý príkaz EPP koordinovanou odpoveďou, ktorá popisuje výsledok spracovania príkazu.

Existujú tri kategórie príkazov EPP: riadenie spojení, dopyty a zmenové príkazy. Príkazy pre riadenie spojení sa používajú pre vytváranie a ukončovanie trvalého spojenia s EPP serverom. Dopytové príkazy vykonávajú operácie pre získanie read-only (iba na čítanie) informácií o danom objekte. Zmenové príkazy vykonávajú príkazy read-write (čítať aj zapisovať) pre správu objektov.

Server spracováva príkazy v poradí, v akom ich prijme od klienta. Protokol má vlastnosti, ktoré umožňujú offline vyhodnotenie zmenových príkazov ešte pred dokončením požadovanej operácie. V takýchto situáciách odpoveď jasne uvádza, že príkaz bol prijatý, avšak požadovaná operácia je v stave čakajúca. Príslušný objekt následne zobrazí spracovanie čakajúcej operácie. Server taktiež notifikuje klienta o ukončení offline spracovania. Mapovania objektu popisujú štandardné formáty pre notifikácie, popisujúce dokončenie offline spracovania.

EPP používa XML menné priestory a vytvára tak rámec pre správu rozšíriteľných objektov a na identifikáciu schém, potrebných pre parsovania a validáciu XML inštancií. Tieto menné priestory a definície schém sa používajú na identifikáciu ako schémy základného protokolu, tak schém pre správu objektov.

Extensible Provisioning Protocol (EPP), je protokol ktorý vychádza z jazyka XML. EPP popisuje formát správ a slúži na uskutočňovanie najrôznejších úkonov v databázach doménových registrov, ako sú registrácia, predĺženie či zmena doménových mien.

Systém SYDORA poskytuje na správu domén práve toto rozhranie, t.j. rozhranie pre automatizovanú komunikáciu, založené na protokole EPP. Toto rozhranie je založené na RFC štandarde, preto je potrebné si podľa možnosti naštudovať najmä:

Keďže RFC štandard je rámcový a na lokálne použitie sa spravidla upravuje, systém SYDORA má takisto implementované svoje špecifiká. Bližšie informácie nájdete na tejto stránke.

XML schéma

História zmien

2. decembra 2016 - Online verzia EPP dokumentácie.

5. mája 2017 - Prechod na novú verziu EPP.

9. mája 2017 - Pridanie nového rožšírenia Doplňujúce kontaktné informácie

10. mája 2017 - Pridanie novej časti Testovacie účty

24. augusta 2017 - Pridanie novej verzie XML schémy

1. septembra 2017 - Pridanie produkčnej adresy EPP Produkčná prevádzka